Trần Kim Hiền

  • Job
    Cán bộ Trạm Y tế
  • Specialized
  • Experience
  • Email

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Trạm Y tế